regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SUŁOSZOWEJ

 1. Regulamin korzystania z zasobów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.
 2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin korzystania z zasobów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej
 3. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną w Sułoszowej oraz Filię w Wielmoży.
 4. Ilekroć w tekście jest mowa o materiałach bibliotecznych to są to: książki, audiobooki, gry planszowe, czasopisma.

ROZDZIAŁ I

PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
 2. Prawo korzystania z zasobów i usług nabywa się z chwilą zapisania do biblioteki.
 3. W celu zapisania się do biblioteki należy zgłosić się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej.

Zgłaszający się powinien:
a) wypełnić kartę zapisu do biblioteki – załącznik nr 1 i uzyskać konto czytelnicze.
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji
c) zapoznać się z Regulaminem Biblioteki, złożenie podpisu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.

 1. Osoby niepełnoletnie zapisywane są przez opiekuna prawnego. Niepełnoletni mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia karty zapisu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. W momencie rezygnacji z korzystania z biblioteki użytkownik podpisuje na karcie zapisu rezygnację z korzystania z biblioteki z bieżącą datą.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu zamieszkania/zameldowania bądź zmiany adresu do korespondencji czytelnik zobowiązany jest do aktualizacji karty zapisu do biblioteki.
 4. Podanie adresu e-mail przez czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na systemowe wysyłanie przez Bibliotekę informacji o zarezerwowanych książkach, zbliżającym się terminie zwrotu książek, upomnieniach.
 5. Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.
 6. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, rozmów z telefonów komórkowych. Osoby nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki ani dokonywać wypożyczeń.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 8. Z biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych biblioteki.

 

ROZDZIAŁ II

WYPOŻYCZALNIE

 

WYPOŻYCZANIE

 

 1. Użytkownik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 2. Zabrania się korzystania z drabinki znajdującej się w bibliotece. Jeżeli zaistnieje konieczność podania książki z wyższej półki czytelnik musi poprosić bibliotekarza o pomoc. Czytelnicy, którzy bez wiedzy bibliotekarza korzystają z drabinki czynią to na własną odpowiedzialność.
 3. Za rzeczy i sprzęt elektroniczny pozostawiony bez opieki w bibliotece odpowiedzialność ponosi właściciel.
 4. Użytkownik wypożycza książki osobiście. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może pisemnie na karcie zapisu upoważnić inną osobę do wypożyczania w jego imieniu.
 5. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca. Więcej  – za zgodą bibliotekarza. Po upływie terminu wypożyczenia materiałów bibliotecznych istnieje możliwość prolongaty:
  a) jednorazowo za pośrednictwem katalogu on-line,
  b) telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio u bibliotekarza.
 6. Książki i inne materiały biblioteczne, które zostały zarezerwowane lub zamówione przez innego czytelnika nie można prolongować na kolejny miesiąc. Materiały powinny zostać zwrócone w dniu, w którym upływa termin wypożyczenia.
 7. Czasopisma można wypożyczać na okres 30 dni, po upływie tego terminu należy pamiętać o prolongacie.
 8. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).
 9. Na prośbę użytkownika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
 10. Zarezerwowane do wypożyczenia materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 2 dni od momentu otrzymania informacji o zrealizowanej rezerwacji lub zamówieniu. Po upływie tego terminu nieodebrane materiały mogą być wypożyczone innemu użytkownikowi.

 

KAUCJE

 

 1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku wypożyczenia szczególnie cennych materiałów bibliotecznych.
 2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz. Może ona wynosić 30 zł lub więcej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości materiału.
 3. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę trzy dni przed terminem jej wycofania.
 4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania przez użytkownika z wypożyczalni, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

 

POSZANOWANIE

 

 1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania materiałów będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan materiałów przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Bibliotekarz podejmuje decyzję czy uszkodzone materiały biblioteczne nadają się do ponownego wypożyczenia i wyciąga odpowiednie konsekwencje zapisane w rozdziale III POSZANOWANIE pkt. 3
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada użytkownik. W przypadku notorycznego niszczenia materiałów bibliotecznych użytkownikowi może zostać zablokowane konto wypożyczeń.
 3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany do ich odkupienia. Jeżeli to niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionych, bądź zniszczonych materiałów.
 4. Za zgodą bibliotekarza użytkownik może, zamiast zagubionego lub zniszczonego materiału, przekazać inny tej samej wartości – jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczny.
 5. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

 

PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 1. Biblioteka wysyła na emaila monity o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 2. W momencie niezwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych biblioteka wysyła monity z informacją o przetrzymaniu materiałów bibliotecznych wraz z wezwaniem do ich zwrotu.
 3. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty opłat pocztowych pobiera się według aktualnego cennika.
 4. Jeżeli użytkownik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ III

CZYTELNIA

 

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy zobowiązujący się do przestrzegania regulaminu.
 2. W Czytelni można korzystać ze zbiorów Czytelni oraz innych zbiorów biblioteki, a także materiałów własnych.
 3. Przyniesione ze sobą książki użytkownik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
 4. Jeżeli użytkownik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może je zatrzymać w Czytelni do jego dyspozycji.
 5. Przed opuszczeniem Czytelni, użytkownik zwraca książki i czasopisma.
 6. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.
 7. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów użytkownik płaci odszkodowanie
  w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.
 8. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. użytkownik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
 9. W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

 

ROZDZIAŁ IV

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

 

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Stanowiska komputerowe służą, zgodnie z charakterem Biblioteki, do celów informacyjnych
  i edukacyjnych.
 3. Użytkownik na czas korzystania z Czytelni Komputerowej wpisuje się do rejestru.
 4. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera w przypadku większej liczby chętnych.
 5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów;
  b) bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi;
 7. Użytkownikowi nie wolno:
  a) łamać zabezpieczeń systemu komputerowego;
  b) instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
  c) podłączać bez wiedzy i zgody bibliotekarza własnych urządzeń jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp.;
  d) korzystać bez wiedzy i zgody bibliotekarza z własnych nośników elektronicznych (dyski przenośne, CD, DVD);
  e) otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, rasizm itp.;
  f) ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie;
  g) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie (w tym stron warezowych);
  h) świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów biblioteki;
  i) wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera;
  j) opuszczać Czytelni Komputerowej bez uprzedniego pozostawienia uporządkowanego stanowiska i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich (w przypadku niepełnoletnich użytkowników, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).
 9. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
 10. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerach będą usuwane.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 12. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w wysokości, która umożliwi naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
 13. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

 

ROZDZIAŁ V

STREFA DZIECKA

 

 1. Strefa Dziecka służy wszystkim dzieciom od lat 3 oraz użytkownikom biblioteki.
 2. Strefa Dziecka jest czynny w godzinach otwarcia dla czytelników placówki.
 3. W Strefie mogą przebywać dzieci:
  a) w czasie gdy ich opiekunowie będą korzystać z usług Biblioteki,
  b) w uzasadnionych przypadkach rodzice (opiekunowie) mogą pozostawić dziecko pod opieką bibliotekarza. O możliwości pozostawienia dziecka w każdym przypadku decyduje bibliotekarz.
 4. Dzieci do Strefy Dziecka przyprowadzają i odbierają rodzice (opiekunowie) i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
 5. W przypadku pozostawienia dziecka pod opieką bibliotekarza rodzic (opiekun) składa w placówce na piśmie oświadczenie.
 6. W przypadku niegrzecznego zachowania dzieci i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa
  własnego lub innych użytkowników, bibliotekarz ma prawo wezwania rodzica (opiekuna) i usunięcia dziecka ze Strefy.
 7. W Strefie dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów.
 8. W Strefie obowiązkowo ściąga się obuwie lub zakłada obuwie zmienne.
 9. Pobyt dziecka w Strefie jest bezpłatny.
 10. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez dzieci.
 11. W Strefie zabrania się niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.
 12. Po skończonej zabawie, wszystkie zabawki należy odłożyć na swoje miejsce.
 13. Biblioteka prowadzi ewidencję użytkowników Strefy Dziecka w celach statystycznych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Sułoszowej, 32-045 Sułoszowa, ul. Szkolna 5.
 2. Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: iodo.ckgbpsuloszowa@op.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 z późn. zm.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy w Punkcie Rejestracji Czytelników lub poprzez katalog OPAC.
 6. Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z późn. zm. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 9. Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.).
 11. Każdemu czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz istnieje możliwość wykreślenia z rejestru czytelników.
 12. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Biblioteka jest objęta monitoringiem wizyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sułoszowej są uregulowane w odrębnym Regulaminie.

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 2. Skargi, wnioski i uwagi można zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej Dyrektorowi Biblioteki.
 3. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 4. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę główną i Filie biblioteczne lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu szkolenia, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 5.  Zmiana regulaminu nie wymaga dla swej skuteczności stosownego doręczenia.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 roku.

Załączniki do pobrania: