Centrum Kultury w Sułoszowej prowadzi wypożyczalnie strojów ludowych dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zasady ich udostępniania określa Regulamin wypożyczania strojów ludowych Centrum Kultury w Sułoszowej.

regulamin

Załącznik
do Zarządzenia nr 3/2024
Dyrektora Centrum Kultury w Sułoszowej
z dnia 10 stycznia 2024 roku

Regulamin wypożyczania strojów ludowych w Centrum Kultury w Sułoszowej

 

§ 1

 

Regulamin określa zasady wypożyczania strojów ludowych znajdujących się  na stanie Centrum Kultury w Sułoszowej, zwanego dalej Centrum.

§ 2

1. Pierwszeństwo wypożyczania mają:

1) członkowie zespołów i grup działających przy Centrum Kultury w Sułoszowej,

2) członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sułoszowa,

3) jednostki organizacyjne gminy Sułoszowa (w tym placówki oświatowe).

2. Wypożyczenie strojów ludowych dla podmiotów wymienionych  w ust. 1 pkt. 1 – 3 jest nieodpłatne jeżeli ich użytkowanie odbywa się w ramach działalności Centrum oraz promocji gminy Sułoszowa.

3. Wypożyczenie strojów ludowych oraz kostiumów dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 1  jest nieodpłatne jeżeli ich użytkowanie spełnia cele statutowe Centrum.

§ 3

1. Za wypożyczenie strojów ludowych podmiotom innym niż wymienione w § 2, Centrum pobiera opłatę według stawki określonej  w § 4, zgodnie z deklarowanym  przez Wypożyczającego okresem wypożyczenia. Od Wypożyczającego pobierana jest kaucja za wypożyczenie stroju. Kaucja podlega zwrotowi. Wysokość kaucji ustala dyrektor Centrum Kultury w Sułoszowej.

2. Należność za wypożyczenie można dokonać przelewem na rachunek bankowy najpóźniej w dniu wypożyczenia.

§ 4

Stawki odpłatności za wypożyczenie strojów ludowych oraz kostiumów:

1. Wypożyczenie do 3 dni:

1) strój krakowski męski – 60 zł brutto

2) strój krakowski damski – 60 zł brutto

3) strój krakowski dziecięcy – 50 zł brutto

2. Przy wypożyczeniu  powyżej 3 dni dodatkowa opłata  za każdy następny dzień wynosi 8 zł brutto.

§ 5

1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się w dniu wypożyczenia, a kończy w dniu zwrotu.

2. Za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z § 4 ust.2

§ 6

1. Nieodpłatne wypożyczanie strojów ludowych oraz kostiumów dla podmiotów wymienionych  w § 2 ust.1 jest ewidencjonowane przez wyznaczonego pracownika Centrum.

2. Wypożyczający stroje ludowe nieodpłatnie zobowiązany jest podpisać umowę wypożyczenia oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu.

3. Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, grup śpiewaczych i zespołów są zobowiązani zwrócić wypożyczony strój niezwłocznie po rezygnacji z członkostwa.

§ 7

W chwili odbioru strojów ludowych Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować ich stan i zgłosić pracownikowi Centrum ewentualne zniszczenie i uszkodzenia  (np. plamy, dziury).

§ 8

Zabronione jest:

1) udostępnianie strojów ludowych i kostiumów osobom trzecim,

2) pranie, czyszczenie, prasowanie strojów ludowych i kostiumów, (za wyjątkiem bluzek oraz fartuchów)

3) dokonywanie jakichkolwiek przeróbek.

§ 9

1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój ludowy od  momentu wypożyczenia do chwili zwrotu.

2. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić stroje ludowe w stanie kompletnym  i nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych strojów ludowych, Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala pracownik Centrum  na podstawie oceny szkód.

4. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój ludowy w stanie wymagającym dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustali pracownik Centrum  zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.

5. W przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenia części wypożyczonego stroju ludowego Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia równowartości  kosztów  związanych  z jego  odkupieniem  bądź  odtworzeniem.

§ 10

1. W momencie wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty, podać swoje aktualne dane osobowe oraz podpisać umowę wypożyczenia na warunkach określonych  w niniejszym Regulaminie.

2. Podpisanie umowy wypożyczenia  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 11

Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor Centrum Kultury w Sułoszowej.