STATUT

STATUT

CENTRUM KULTURY W SUŁOSZOWEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Centrum Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej zwana dalej “Centrum” jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy w Sułoszowej Nr XV/117/2000 z dn. 21.06.2000 r. w sprawie : utworzenia i organizacji zasad funkcjonowania i struktury Centrum Kultury w Sułoszowej.

2.      Centrum działa na podstawie:

a)      Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.),

b)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),

c)      Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. DZ. U. z 2018 r., poz. 574 z późn. zm.)

d)     Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

e)      Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),

f)       Niniejszego statutu.

§ 2

1.      Centrum jest gminną jednostka organizacyjna wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy Sułoszowa, posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2.      Siedziba Centrum mieści się w Sułoszowej przy ul. Szkolnej 5, terenem działania  jest obszar Gminy Sułoszowa. Ośrodek może działać również na terenie całej Polski,    a także poza granicami kraju.

3.      W strukturach Centrum funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej, zwana dalej “Biblioteką”, która posiada jedną filię biblioteczną z siedzibą  w Wielmoży przy ul. Szkolnej 53.

4.      Centrum Kultury w Sułoszowej używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami NIP i Regon oraz numerem telefonu.

5.      Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer NIP, numer Regon, numer telefonu oraz okrągłej i podłużnej pieczęci do znakowania książek.

§3

Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Sułoszowa.

§4

Centrum otrzymuje dotację z budżetu gminy, której roczną wielkość określa uchwała budżetowa Rady Gminy.

 

Rozdział II

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§5

1.      Centrum prowadzi działalność podstawową w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

2.      Podstawowym zadaniem Centrum jest:
a) tworzenie warunków do rozwoju i upowszechniania kultury;
b) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
c) prezentacja dorobku i sylwetek twórców regionalnych;
d) promocja gminnej kultury i sztuki;
e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
f) adresowanie propozycji kulturalnych do różnych grup odbiorców;
g) współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki;
h) pozyskiwanie jak największej liczby odbiorców oferowanych propozycji.
i) ośrodek może podejmować również działania wynikające z potrzeb mieszkańców i instytucji działających na jego terenie.

3.      Powyższe cele realizowane są przez:
a) adresowanie propozycji kulturalnych do rozmaitych grup odbiorców;
b) organizowanie konkursów, wystaw, przeglądów, koncertów i pokazów;
c) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych;
d) organizowanie różnych form rozrywki i zabaw dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
e) organizację i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze (patriotycznych, turystycznych, integracyjnych itp.);
f) prowadzenie kół zainteresowań.

§ 6

4.      Centrum może prowadzić działalność w oparciu o odrębne przepisy, z której uzyskane przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

5.      Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się poprzez:

a) prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
b) organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk, oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów;
c) wynajem i dzierżawę składników majątku (w tym wynajem pomieszczeń);

d) prowadzenie wypożyczalni strojów ludowych;
e) świadczenie usług polegających na obsłudze i organizacji zebrań, spotkań, uroczystości oraz imprez kulturalnych.

6.      Działalność gospodarcza Centrum nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

§ 7

Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informatycznych i kulturalnych wśród mieszkańców gminy, osób przebywających na jej terenie oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 8

1.       Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1.1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych (bez względu na ich formę), służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska         z uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu i Gminy Sułoszowa.

1.2. Obsługa użytkowników, a przede wszystkim:

a) udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

b) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo, kulturę i wiedzę w oparciu o dostępne zbiory;

c) udostępnianie komputerowych baz danych – faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych;

d) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

e) tworzenie własnych baz bibliograficznych, szczególnie przydatnych społeczności lokalnej Gminy Sułoszowa;

f) podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

1.3. Biblioteka może ponadto prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, wydawniczą, informacyjną, naukowo-badawczą, edukacyjną, popularyzatorską,
oraz udostępniać informacje własne i zewnętrzne.

§ 9

Biblioteka może współpracować z bibliotekami innych sieci, z innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, archiwami, muzeami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 10

W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Powiat Krakowski. W sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Powiatowej Biblioteki Publicznej, Biblioteka może bezpośrednio korzystać z pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

§ 11

1.      Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2

2.      Opłaty mogą być pobierane:

a) za usługi bibliograficzne, kserograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

b) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

c) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3.      Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt a), b) i c), nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4.      Zasady i warunki korzystania z Biblioteki oraz wysokość opłat, o którym mowa w ust. 2 określa regulamin nadany przez jej dyrektora.

 

Rozdział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§12

1.      Centrum zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2.      Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Sułoszowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      Zwierzchnikiem Dyrektora jest Wójt Gminy Sułoszowa.

4.      Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników.

5.      Do zakresu działania Dyrektora należą w szczególności:
a) zarządzanie Centrum oraz odpowiedzialność za jego bieżącą działalność,
b) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Centrum,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń w szczególności wewnętrznych regulaminów, procedur, instrukcji i poleceń służbowych,
f) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i rzeczowymi,
g) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
h) występowanie, w zależności od potrzeb z wnioskami o udzieleni dotacji na realizację zadań objętych mecenatem Państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
i) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
j) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
k) przedstawienie organizatorowi planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami,
l) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

§ 13

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest Dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 14

Dyrektor zatrudnia pracowników Centrum oraz ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 15

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.

 

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTKOWA CENTRUM

§ 16

1.      Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie.

§ 17

1.      Działalność statutowa Centrum Kultury w Sułoszowej finansowana jest:
a) z dotacji podmiotowych organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej,       w tym na utrzymanie i remonty obiektu;
b) z dotacji celowych organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
c) z dotacji celowych organizatora na realizację wskazanych zadań i programów;
d) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
e) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
f) darowizn, spadków i zapisów;
g) z innych źródeł dozwolonych prawem.

2.      Centrum może pozyskiwać dochody z:
a) prowadzenia warsztatów, szkoleń itp.;
b) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje, zakłady i osoby fizyczne;
c) wypożyczania sprzętu;
d) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Centrum;
e) koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;
f) sprzedaży biletów na imprezy własne;
g) promocji na imprezach organizowanych przez Centrum;
h) innych usług świadczonych przez Centrum.

3.      Źródłami finansowymi mogą być także dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w zakresie kultury.

4.      Majątek udostępniany może być nieodpłatnie na potrzeby organów gminy, sołectw      i jednostek gminnych.

§ 18

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Sułoszowa

§ 19

1.      Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez Dyrektora.

2.      Nadzór nad finansami sprawuje Dyrektor.

§ 20

Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1.      Statut Centrum nadaje Rada Gminy.

2.      Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.