AAA_books.jpgAA_regal.jpgOstatnie.JPGP1050153.JPGP1050155.JPGP1050175.JPGP10904411.jpgS7300459.JPG

Statut Centrum Kultury

strona w budowie                                                                           STATUT

CENTRUM KULTURY

 

Rozdzial I

Postanowienia ogólne

1

1.Centrum Kultury w Sułoszowej zwane dalej "Centrum" zostalo utworzone na mocy Uchwały Rady Gminy w Sułoszowej Nr XV/117/2000 z dn.21.06.2000r.w sprawie :utworzenia i organizacji zasad funkcjonowania i struktury Centrum Kultury w Suloszowej.

2.Centrum działa w szczególności na podst.Ustawy z dnia 25 października 1991r . o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(DZ.U1997r.Nr110 poz.721 z póź.zm.)

3.Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach(DZ.U.Nr.85 poz.539 z późn.zm)

4.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie terytorialnym(DZ.U.Nr13poz.742 z późn.zm.)

5.Niniejszego statutu

2

1.Centrum jest gminną jednostka organizacyjna wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy Sułoszowa

2.W skład Centrum wchodzi.Gminna Biblioteka Publiczna w Suloszowej oraz filia Biblioteki Gminnej w Wielmoży

3.Centrum posiada osobowośc prawną

4.Centrum obejmuje swoją działalnościa teren Gminy Suloszowa

5.Siedzibą Centrum jest budynek po byłej Szkole Rolniczej

3

Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Suloszowa

Rozdzial II

Cel i zadania Centrum Kultury

4

Podstawowym celem statutowym Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na realizowaniu ustawowego obowiazku tworzenia ,upowszechniania i ochrony kultury.

5

Do zadan Centrum kultury nalezy:

- prowdzenie wielokierunkowej działalności uwzgledniającej indywidualne i zbiorowe formy uczestnictwa w    kulturze

- kultywowanie tradycji i zwyczjów ludowych

- organizowanie imprez rozrywkowych,turystycznych

- artystycznych i sportowych

- organizowanie wystaw,kursów,konkursów

- organizowanie kiermaszów książek

-upowszechnianie sztuki- amatorska działalność artystyczna:

- amatorski zespół teatralny

- amatorski zespół muzyczny

-amatorski zespół taneczny

-amatorski zespół plastyczny

-współpraca z samorządem i placówkami oświatowymi

6

Centrum kultury może na zasdach okreslonych w odrebnych przepisach:

1)prowadzic naukę języków obcych

2)prowadzić naukę gry na instrumentach muzycznych

3)prowadzić wypozyczenia strojów ludowych

4)wynajmować pomieszczenia

Rozdział III

Organizacja Centrum

7

Organem samorządowym jest Kierownik Centrum zatrudniony przez Wójta Gminy Sułoszowa

8

Do obowiązków kierownika należy:

-reprezentowanie Centrum na zewnątrz

-kierowanie działalnością Centrum oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd i użytkowanie

-opracowywanie i przedkładanie Zarządowi corocznych planów finansowych i gospodarczych Centrum

-przedkładanie Zarządowi corocznych sprawozdań z działalności finansowej i gospodarczej Centrum

-prowadzi samodzielną politykę kadrową

Szczególową strukturę organizacyjną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika.

Rozdział IV

Gospodarka majątkowa i finansowa Centrum Kultury

Joomla templates by a4joomla